impression image impression image

Verbondenheid ervaren

Franciscus leefde in verbondenheid met de natuur, met mensen om hem heen en met God als zijn Vader. Omzien naar elkaar, betrokkenheid op de wereld en mensen om je heen. Hoe kreeg dat vorm in het leven van Franciscus en zijn broeders? Bij dit thema gaat het over het ervaren van verbondenheid met elkaar en anderen. Hoe ‘solidair’ of ‘solitair’ ben jij in onze tijd, waarin corona zo’n invloed heeft? En vanzelfsprekend de hamvraag: hoe wil jij - als mens en medemens - daarmee omgaan, dichtbij en veraf?

Hoewel het thema ‘verbondenheid’ in deze teksten niet als zodanig wordt benoemd, komt het wel tot uiting in het woord ‘broederschap’ maar ook in de woorden ‘genade’, ‘elkaar (ver)dragen’ en in ‘barmhartigheid’ in de omgang met de/het kwetsbare.      
Aan het woord ‘broederschap’ heeft de paus Franciscus zelfs een hele encycliek (een zienswijze met richtinggevende uitspraken) gewijd met de naam Fratelli Tutti (we zijn allemaal broeders/zusters), die hij vorig jaar op 3 oktober in Assisi ondertekende.

Juist in deze tijd waar het coronavirus zo’n enorme impact heeft op de samenleving, is verbondenheid met elkaar – door om te zien naar elkaar en elkaar te ondersteunen waar het kan- van het grootste belang. 

impression image impression image

Twee Franciscaanse teksten staan centraal in het thema ´verbondenheid´.

Dat is allereerst wijsheidsspreuk 18, 1 die luidt: “Gelukkig is de mens die zijn naaste in al diens broosheid draagt, zoals hij door hem gedragen zou willen worden, als hij in eenzelfde toestand zou verkeren.” (In een wijsheidsspreuk geeft Franciscus zijn broeders en andere lezers de wijsheid door die hij uit het evangelie ontvangen heeft en in zijn leven heeft vormgegeven.) 

Deze wijsheidsspreuk zegt eigenlijk: “Kijk naar je naaste (om) en steun die in diens kwetsbaarheid. Want je zou zelf op dezelfde manier willen worden geholpen als je in die situatie zou verkeren. Wanneer je zo handelt zul je zelf ook het geluk voelen dat je je naaste bezorgt.”

En als tweede het verhaal van de ‘broeder die te streng vastte’. 

impression image impression image

Het verhaal van de (te) streng vastende broeder

In één van de eerste jaren van zijn orde, in de tijd dat hij zijn eerste broeders kreeg, bevond Franciscus zich eens met hen in Rivo Torto. Op een nacht, terwijl alle broeders in bed lagen en sliepen, begon opeens omstreeks middernacht één van hen te roepen: “Ik sterf, ik sterf!” Verbijsterd en verschrikt waren ze allen meteen klaarwakker. De zalige Franciscus stond op en zei: “Vooruit, broeders, sta op en maak licht!”

Toen ze dat gedaan hadden, vroeg hij: “Wie heeft daar ‘ik sterf!’ geroepen?” “Ik” zei de bewuste broeder. “Wat mankeert jou dan. Broeder?” vroeg de zalige Franciscus weer. “Waarom denk je te sterven?” “Ik verga van de honger”, was het antwoord dat hij kreeg.  De zalige Franciscus, die een man van grote liefde en mensenkennis was, wilde voorkomen dat de broeder zich ervoor zou moeten schamen om alleen te moeten eten. Hij liet daarom meteen een maaltijd gereed maken en ze aten allen gezamenlijk met hem mee.

Evenals de anderen had ook die broeder zich eerst kortgeleden tot de Heer bekeerd. In hun eerste ijver legden ze hun lichaam buitengewoon strenge verstervingen op. Na de maaltijd zei Franciscus dan ook tot de overige broeders:

impression image impression image

“Beste broeders, ik wijs je erop dat ieder van jullie rekening moet houden met zijn eigen lichamelijke gesteldheid. Het is heel goed mogelijk dat er onder jullie één of ander is die het met minder voedsel kan stellen dan een ander. Maar ik ben er absoluut op tegen dat hij die meer voedsel nodig heeft, hem hierin probeert na te volgen. Hij moet in het oog houden wat hij kan, en zijn lichaam geven wat het nodig heeft. Zoals we immers moeten waken voor een teveel aan eten, - wat schadelijk is voor lichaam en ziel – dienen we ons ook te hoeden voor een teveel aan vasten, eigenlijk nog meer. De Heer vraagt immers barmhartigheid van ons, geen offers.”

(uit: Herinneringen aan Broeder Franciscus nr.50)

 Verdieping: verbondenheid en vragen ter overdenking

impression image impression image
impression image impression image

The Servant Song

Luister hieronder naar 'The Servant Song'

Klik hier voor de songtekst en de vertaling van het lied.

Video block

youtube-play-buton