Over de Franciscaanse Beweging

Vanuit de kernwaarden eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend biedt de Franciscaanse Beweging ontmoeting, bezinning en verdieping in activiteiten, studie en publicaties.

Met respect voor de ander en voor natuur en milieu zetten we ons in voor een samenleving waarin macht, bezit en succes niet leidend zijn en waarin voor iedereen een plaats is. Een wereld van vrede en alle goeds, in navolging van Franciscus van Assisi.

Wat we uitdragen

Eenvoud - leven in bescheidenheid, dankbaar voor wat gegeven is: meer dan genoeg;

Betrokkenheid - leven in solidariteit, vanuit betrokkenheid bij de gehele aarde;

Kwetsbaarheid - leven in aanvaarding van onze tekortkomingen, open en bewust;

Vredelievendheid - leven in vrede en gelijkwaardigheid, ontwapenend en geduldig.

Wat we bieden

Ontmoeting en maatschappelijke betrokkenheid: landelijke, regionale en online activiteiten zoals wandelingen, cursussen, lunchbijeenkomsten, workshops en inspiratiedagen. Daarnaast organiseren we voettochten en bezinningsreizen in Nederland, Duitsland en Italië. De franciscaanse Gideonsbende verzorgt maatschappelijke acties tegen onrecht en armoede. 

Bezinning, studie en vorming: onder andere studie- en bezinningsdagen, meditatie & gebed en verdiepingscursussen.

Publicaties: we geven twee tijdschriften uit. Franciscaans Leven bevat verdiepende artikelen over de franciscaanse spiritualiteit. Franciscaans maandblad Alle Goeds is wat luchtiger en beoogd met toegankelijke interviews en reportages over duurzaamheid, vrede, samenleven en spiritualiteit te inspireren tot bewust en bezield leven.

Bekijk agenda
impression image impression image

Het ontstaan van de Franciscaanse Beweging

Door de eeuwen heen zijn kloostergemeenschappen uitgestorven en zijn weer nieuwe ontstaan. Zo ook rond de heilige Franciscus van Assisi, de minderbroeders. Zijn kloosterorde bestaat uit drie ordes; de eerste, de tweede en de derde.

De eerste orde bestaat uit de mannelijke volgelingen van Franciscus. Deze orde ontstond het eerst en ontleent daaraan zijn naam. Rond het midden van de vorige eeuw zijn er in Nederland drie gemeenschappen van de Eerste Orde (franciscanenconventuelen en kapucijnen).

De tweede orde bestaat uit de vrouwelijke volgelingen van Franciscus en Clara. Rond 1950 waren er acht kloosters van de Tweede Orde (clarissen, coletinen en kapucinessen), waarvan de laatste twee inmiddels niet meer bestaan.

De derde orde bestaat uit niet-ingetreden volgelingen van Franciscus en Clara. Er waren dertig congregaties van de Reguliere Derde Orde (vijf congregaties van broeders en vijfentwintig congregaties van zusters) en de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) (voorheen Franciscaanse Lekenorde FLO).

impression image impression image
background shape

Franciscaanse Samenwerking

In 1962 bundelen al die gemeenschappen in Nederland hun krachten in de Franciskaanse Samenwerking. Het doel daarvan was te zorgen voor een verdieping van de spiritualiteit van Franciscus en Clara binnen de verschillende gemeenschappen.

In 1976 gooiden de besturen van de aangesloten gemeenschappen het roer om. Voortaan moest de Franciskaanse Samenwerking vooral aandacht hebben voor het doorgeven van de spiritualiteit van Franciscus en Clara aan de volgende generatie buiten de orden en congregaties, aan de leken dus. Daartoe werden nieuwe activiteiten opgezet. Zo begonnen de kapucijnen in dat jaar met de oriëntatieweekenden. Daarnaast werden bestaande activiteiten anders opgezet, en toegankelijk gemaakt voor alle belangstellenden. Kennismaking met de spiritualiteit van Franciscus en Clara werd belangrijker.

 

impression image impression image

Franciscaanse Beweging

Langzaam groeit rond de Franciskaanse Samenwerking een kring van mensen die op een eigen manier vorm geeft aan de spiritualiteit van Franciscus en Clara. Geleidelijk ontstaat bij die mensen het verlangen naar nieuwe vormen van onderlinge verbondenheid.

Zo wordt in 1983 de Vereniging van Broeder Frans opgericht. Voor veel mensen is die vereniging te veel een gemeenschap. Daarom wordt in 1996 de Vereniging Franciscaanse Beweging opgericht. Iedereen die zich aangesproken voelt door Franciscus, Clara en hun spiritualiteit, kan lid worden. Het oude onderscheid tussen religieuzen en leken is niet verdwenen, maar binnen de Franciscaanse Beweging hebben ze een gelijkwaardige plaats.

Over de geschiedenis van de Franciscaanse Beweging is een boek gepubliceerd. Bestellen kan via onze webshop.

Boek bestellen
impression image impression image
Terug naar boven